Header photo

Produkty dla niewidomych, słabowidzących oraz tyflografika

Jedną z dziedzin, którą w ostatnim czasie staramy się prężnie rozwijać w naszej firmie, jest rynek związany z uspawnieniami skierowanymi w stronę osób niewidomych oraz słabowidzących. Dzięki wykorzystaniu jednocześnie wielu różnych technik możliwe jest tworzenie tablic informacyjnych, tabliczek, banerów dostosowanych do potrzeb ludzi niepełnosprawnych jak i tych widzących.

Aby stworzyć niepowtarzalne produkty możliwe do użytkowania i rozczytania przez obie grupy odbiorców łączymy ze sobą kilka technologii:

Druk UV, w celu naniesienia kolorowego nadruku.

Wycinanie laserowe umożliwiają…ce stworzenie wystających kształ‚tów wyróżniają…cych się™ na tle jednorodnych tablic.

Frezowanie pomagające w tworzeniu tekstu pisanego alfabetem Breilla.

Wykonywanie form do tyflografiki. Dzię™ki tworzeniu wypukł‚ych kształ‚tów i grafiki dotykowej niewidomi są w stanie poznawać‡ świat często dostępny wyłą…cznie dla osób widzą…cych.

Czujemy potrzebę™ w stał‚ym rozwoju rynku wspomagają…cego osoby niepeł‚nosprawne, dlatego też poszukujemy nowych pomysł‚ów i staramy się™ podejmować ciekawych wyzwań„ mają…cych na celu uł‚atwienie ich życia.